Nemji-logo-inverted

Pediatrické oddělení

Historie oddělení

Dětské oddělení jihlavské nemocnice náleželo k prvním založeným po 2. světové válce.

V roce 1945 byla upravena budova, ve které bylo v letech 1944-45 přechodně umístěno ušní oddělení. Primářem dětského oddělení se stal MUDr. Pavel Ševčík – žák   slavného prof. Otakara Teychla. Otevření dětského oddělení bylo významným mezníkem v péči o dítě ve městě i v celém jihlavském okrese.

MUDr. Ševčík se ujal řízení péče o dítě nejen v ústavu ale i v terénu, což se projevilo poklesem dětské a hlavně kojenecké úmrtnosti. Významnou roli sehrály dětské odborné poradny, postupně zřizované a vydržované Okresní péčí o děti a mládež.

V roce 1953 bylo zprovozněno nové dětské oddělení postavené z bývalé tiskárny o kapacitě 80 lůžek. Budova byla dvouposchoďová, v přízemí byla umístěna ambulance, pokoje lékařů, zdravotních sester a skupina tří pokojů, sloužících jako dětské ušní oddělení.

V 1. poschodí byli umístěni kojenci a batolata. Ve 2. poschodí byly větší děti a matky s kojenci. Pojetí celého pavilonu bylo velmi moderní. Budova řešená boxovým způsobem vyhovovala tehdejším poznatkům v péči o dítě. Velký význam v péči o nedonošené a patologické novorozence měly obě části kojeneckého ústavu. Jak dětské oddělení, tak kojenecký ústav spolupracoval s krajským lékařem v péči o dítě MUDr. Alexem Noskem. Prim. MUDr. Pavel Ševčík pokračoval v Brně v započaté vědecké práci, s profesorem Lhotákem a prim. Malbohanem napsal v r. 1956 monografii Náhlé příhody v pediatrii.

Prim. Ševčík stál v čele oddělení do roku 1979. Přes 70 lékařů, kteří prošli oddělením posílilo terénní služby a pracují nejen na Jihlavsku ale po celé ČR.

V roce 1979 se stal přednostou oddělení MUDr. Alois Hofštetr. Poctivě dbal na pokračování dobré péče o dítě a výchovu lékařů. Velkou oporu měl v MUDr. Aleně Chejnovské, zástupkyni již prim. Ševčíka, která pracovala v této funkci v letech 1957-1991.

V uvolněné části kojeneckého ústavu na tř. Legionářů byla v roce 1988 otevřena jednotka diferencované péče pod vedením MUDr. Josefa Nováčka. Tím došlo k výraznému zlepšení poskytované neodkladné nemocniční péče na příslušných lůžkových stanicích, dobře přístrojově vybavených.

Od roku 1991 je zástupcem primáře MUDr. Hana Bartošová a po odchodu MUDr. Hofštetra do privátní praxe v roce 1993 začíná dětské oddělení pracovat pod vedením primáře MUDr. Milana Svojsíka.

V 1994 je dětské oddělení přemístěno do gynekologicko–porodnického pavilonu nové nemocnice.

V roce 1999 prošly rozsáhlou rekonstrukcí oddělení novorozenecké JIP a JIP větších dětí.

Primář Milan Svojsík stál v čele  dětského oddělení 21 let. Během tohoto období dětské oddělení  získává akreditaci II. typu – školí budoucí lékaře, rozšiřuje odborné poradny, zvyšuje odbornost lékařů i NELZP personálu. Oddělení vzkvétá i po stránce přístrojového vybavení. Vzniká spolupráce s nadacemi a občanskými sdruženími. Dochází k postupné renovaci vyšetřoven i standardních oddělení.

  • V prosinci 2007 jsme získali statut dětské části   DIA CENTRA  JIHLAVA.
  •  Oddělení je  nositelem titulu BABY FRIENDLY HOSPITAL.
  •  V prosinci 2013 jsme získali STATUT CENTRA PRO BIOLOGICKOU LÉČBU GIT U DĚTÍ.

V současné době dětské oddělení NJ poskytuje péči dětem od 0–18 let na pěti lůžkových stanicích, celkem na 59ti lůžkách. Odbornou péči zajišťuje 10 lékařů v čele s prim. MUDr. Martinem Zimenem. Ošetřovatelskou péči poskytuje 55 nelékařských zdravotnických pracovníků  pod vedením vrchní sestry Jany Zejdové.