Nemji-logo-inverted

O nemocnici

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Vrchlického 59, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 157 111
fax.: +420 567 301 212
e-mail: sekretariat@nemji.cz
www.nemji.cz
IČO: 00090638
DIČ: CZ00090638

 

Účty nemocnice

Běžný účet: 18736681/0100

Adresa pro zasílání elektronických faktur: efaktura@nemji.cz

Zřízena na základě zřizovací listiny schválené usnesením č. 074/02/2003/ZK na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 31. 3. 2003.

ID datové schránky: 4srk6jw  Maximální velikost jedné datové zprávy je 100 MB.

Adresa elektronické podatelny: podatelna@nemji.cz. Velikost jednoho e-mailu včetně příloh je max. 10 MB.

 

Požadavky na elektronická podání:

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace akceptuje jako přílohu podání soubory v těchto formátech:

 • Dokument MS word (.doc, .docx).
 • Dokument MS excel (.xls, .xlsx).
 • Výstupním datovým formátem pro statické textové dokumenty a kombinované statické textové a obrázkové dokumenty je PDF/A (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader).
 • Výstupním datovým formátem pro statické obrazové dokumenty je PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF.
 • Výstupním datovým formátem pro databáze je XML.
 • Výstupním datovým formátem pro účetní záznamy v elektronické podobě je ISDOC.
 • Elektronický podpis je akceptován pouze u formátů PDF/A, ZFO, FO. U e-mailových zpráv ve formátu S/MIME.
 • Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
 • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

 

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání:

 • Pokud je dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Nemocnicí Jihlava, přísp. org.), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Nemocnice Jihlava, přísp. org. přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li Nemocnice Jihlava, přísp. org. schopna určit odesílatele nebo nepodaří-li se jí ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, dále dokument nezpracovává.
 • Při zjištění, že doručený analogový dokument je neúplný nebo nečitelný a Nemocnice Jihlava, přísp. org. je schopna určit odesílatele, vyrozumí jej o zjištěné vadě a požádá o znovupodání. Pokud se nepodaří odesílatele určit, podání se dále nezpracovává.

 

Zřizovatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

Předmět a hlavní účel činnosti:

Organizace poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost. Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědeckovýzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a zajištění činnosti odborné knihovny.

 

Doplňkové činnosti:

 • Příprava a prodej obědů cizím strávníkům.
 • Příprava a prodej potravin a doplňkového sortimentu v kantýnách či v bufetech, včetně prodeje vlastních výrobků.
 • Výdej a prodej léčivých přípravků, látek a zdravotních pomůcek, prodej ostatního materiálu a zboží.
 • Provozování parkoviště, zpoplatnění vjezdu do areálu.
 • Pronájem věcí movitých.
 • Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
 • Sterilizace zdravotnických prostředků.
 • Distribuce léčivých přípravků.
 • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.