Nemji-logo-inverted

Oční oddělení

Spektrum péče

Oční oddělení poskytuje komplexní odbornou péči o pacienta s celou řadou očních onemocnění. Zahrnuje část lůžkovou, ambulantní a operační sál.

Oční oddělení má 15 lůžek a 5 křesel pro pacienty po ambulantní operaci katarakty a malých zákrocích prováděných na operačním sále. Je zde možný pobyt pacienta na samostatném pokoji, pobyt pacienta v doprovodu druhé osoby s/bez stravy a pobyt na lůžku na žádost klienta s/bez stravy. Vše za příplatek dle aktuálního ceníku Nemocnice Jihlava. Oční oddělení NEMÁ nadstandardní lůžkový pokoj.

 

Lůžková část:

Poskytuje diagnostické a léčebné služby pacientům s  kataraktou, glaukomem, věkem podmíněnou makulární degenerací a dalšími onemocněními sítnice, venózními a arteriálními okluzemi sítnice, diabetickou retinopatií a jejími následnými komplikacemi, uveitidami, onemocněními rohovky a traumaty bulbu a očnice.

 

Ambulantní část:

Poskytuje široké spektrum péče ve všeobecné ambulanci a odborných ambulancích.

 

Všeobecná a příjmová ambulance:

Provádí diagnostiku a léčbu širokého spektra očních onemocnění, kontrolní vyšetření pacientů po operacích předního i zadního segmentu oka, konziliární vyšetření pacientů na doporučení ošetřujícího očního lékaře, indikace pacientů k vyšetření v odborné oční ambulanci a provedení specializovaných vyšetření a k přijetí na lůžkové oddělení.

Všeobecná ambulance je částečně zapojena do programu E-ambulance.

 

Konziliární ambulance:

Provádí diagnostiku, léčbu nebo návrh léčby širokého spektra očních onemocnění u pacientů Nemocnice Jihlava hospitalizovaných na jiných lůžkových odděleních. Tato ambulance neslouží pro NEHOSPITALIZOVANÉ pacienty.

 

Diabetologická poradna:

Provádí diagnostiku a léčbu očních komplikací diabetu mellitu 1. a 2. typu. Pacienti jsou do poradny objednáváni na doporučení lékaře všeobecné ambulance či ošetřujícího očního lékaře. Lékař diabetologické poradny na základě biomikroskopického vyšetření očního pozadí indikuje další specializovaná vyšetření – fotografie očního pozadí, fluorescenční angiografie očního pozadí, vyšetření pomocí OCT (optická koherentní tomografie), a následnou léčbu – laserová fotokoagulace sítnice, pars plana vitrektomie a intravitreální aplikace anti-VEGF preparátů. Při indikaci pars plana vitrektomie úzce spolupracujeme s MUDr. Janem Ernestem PhD. Nedílnou součástí diabetologické poradny je úzká spolupráce s ošetřujícím diabetologem a edukace pacienta o jeho zdravotním stavu, dalším vývoji onemocnění a prevenci komplikací diabetické retinopatie.

 

Makulární poradna:

Provádí diagnostiku a léčbu onemocnění makuly, v čele s věkem podmíněnou makulární degenerací. Pacienti jsou do poradny objednáváni na doporučení lékaře všeobecné ambulance či ošetřujícího očního lékaře. Lékař makulární poradny na základě biomikroskopického vyšetření očního pozadí indikuje další specializovaná vyšetření – fotografie očního pozadí, fluorescenční angiografie očního pozadí, vyšetření pomocí OCT (optická koherentní tomografie), visus pomocí ETDRS optotypů. Na základě provedených vyšetření je posléze stanovena vhodná léčba, event. sledování průběhu onemocnění v čase. V případě exudativní formy věkem podmíněné makulární degenerace a při edémech makuly při venózních okluzích sítnice  je nález posouzen. Pokud splní pacient inidkační kriteria, je indikován k intravitreální aplikaci anti-VEGF preparátu.

 

Uveální poradna:

Provádí diagnostiku a léčbu uveitid (záněty živnatky), event. diagnostiku základního onemocnění pacienta ve spolupráci s dalšími lékaři různých odborností. Pacienti jsou do poradny objednáváni na doporučení lékaře všeobecné ambulance či ošetřujícího očního lékaře. Lékař uveální poradny na základě biomikroskopického vyšetření očního pozadí indikuje další specializovaná vyšetření – fotografie očního pozadí, fluorescenční angiografie očního pozadí, vyšetření pomocí OCT (optická koherentní tomografie). Při pátrání po základním onemocnění indikuje další laboratorní a zobrazovací vyšetření nebo konzultaci v uveální poradně VFN Praha a 1. LF UK, se kterou úzce spolupracujeme.

 

Dětská poradna:

Provádí diagnostiku a léčbu očních onemocnění vyskytujících se v dětském věku, průplach a sondáž slzných cest, měření a brýlovou korekci refrakčních vad, diagnostiku a léčbu strabismu a amblyopie a v neposlední řadě screeningové vyšetření na retinopatii u nedonošených dětí. Pacienti jsou do poradny objednáváni na doporučení lékaře všeobecné ambulance, ošetřujícího očního lékaře či ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Dětská poradna taktéž spolupracuje s ortoptistkou, která provádí orientační screeningové  měření dioptrií ve školkách či školách a na základě tohoto orientačního vyšetření odešle pacienta k důkladnému vyšetření na naše pracoviště. Podle obtíží pacienta provede lékař dětské poradny potřebná vyšetření a na základě jejich výsledku stanoví další postup léčby event. odešle pacienta ke konzultaci na Dětskou oční kliniku FN Brno Bohunice.

Dětská poradna je zapojena do programu E-ambulance.

 

Glaukomová poradna:

Provádí diagnostiku a léčbu primárního a sekundárního glaukomu a kontroly pacientů s nitrooční hypertenzí. Pacienti jsou do poradny objednáváni na doporučení lékaře všeobecné ambulance či ošetřujícího očního lékaře. Lékař glaukomové poradny na základě hodnot nitroočního tlaku a biomikroskopického vyšetření očního pozadí indikuje další specializovaná vyšetření – měření hodnot nitroočního tlaku v průběhu dne, statická či kinetická perimetrie (vyšetření zorného pole), pachymetrie (měření tloušťky rohovky), vyšetření zrakového nervu pomocí OCT (optická koherentní tomografie). Na základě provedených vyšetření se zahajuje léčba lokálními antiglaukomatiky. Lékař glaukomové poradny dále indikuje pacienta k chirurgickému či laserovému řešení přetrvávajícího vysokého nitroočního tlaku i přes maximální lokální a celkovou terapii.

 

Vitreoretinální poradna:

Je zaměřena na pacienty s širokým spektrem sklivcových a sítnicových onemocnění či traumatických stavů s postižením zadního segmentu oka (vitreoretinální trakční syndrom, makulární díry, epiretinální membrány, amoce) odchlípení sítnice, luxace čočky…, které vyžadují laserovou nebo chirurgickou léčbu.

 

Operační sál:

Na operačním sále probíhají operace katarakty (šedého zákalu) operace glaukomu, operace na předním segmentu oka, pars plana vitrektomie (operace na zadním segmentu oka), operace na spojivce. Plastické operace očních víček a menší operační výkony. Tyto výkony jsou indikovány lékaři našeho oddělení po předchozím důkladném vyšetření pacienta.

 

 Drobné operační výkony:

Odstranění drobných kožních lézí (chalasia, veruky, milia, xantelasmata) na malém operačním sálku ambulantního traktu. Pacienti jsou k danému výkonu indikováni na doporučení lékaře všeobecné ambulance či ošetřujícího očního lékaře. Na drobné operační výkony se OBJEDNÁVÁ na tel.č. +420 567 157 696 13:00 – 15:00. Odstranění větších kožních lézí (větší xantelasmata, basaliomy, entropia, ectropia, pterygia …) jsou po předchozí konzultaci prováděny na operačním sále a objednávají se na tel.č. +420 567 157 330 12:00 – 14:00.

 

Prováděná vyšetření na našem pracovišti:

Ultrasonografické vyšetření očního bulbu:

Vyšetření, kterým se pomocí ultrazvuku zobrazí stavba oka. Pacienti jsou na ultrasonografické vyšetření objednáváni na doporučení lékaře všeobecné ambulance, lékaře odborné ambulance či ošetřujícího očního lékaře. Pacient je vyšetřován vleže, na vyšetření není potřeba žádná speciální příprava. Lékař nanese na oční víčko malé množství gelu a na něj poté přiloží sondu, kterou vyšetřovanou část oka zobrazí na monitoru. Ultrasonografie bulbu se využívá při diagnostice haemophtalmu (krvácení do sklivce), při zánětech a tumorech oka, diagnostice odchlípení sítnice, …

 

Perimetrie (vyšetření zorného pole):

Vyšetření, které patří mezi základní diagnostické metody k vyšetření rozsahu zorného pole, změn jeho rozsahu či ke stanovení defektů v zorném poli. Pacienti jsou na vyšetření zorného pole objednáváni na doporučení lékaře všeobecné ambulance, lékaře odborné ambulance či ošetřujícího očního lékaře. Hodnotí se světelná citlivost centrálního i periferního zorného pole. Jedná se o subjektivní vyšetření, při kterém je nutná aktivní spolupráce pacienta. Pacient se posadí před perimetr, který je ve tvaru duté bílé polokoule. Vyšetřovaný fixuje hlavu na opěrku brady a čela. Nevyšetřované oko se zakryje klapkou či zalepí náplastí, vyšetřované oko v centru polokoule fixuje světelný bod. V případě potřeby je možná korekce refrakční vady pomocí dioptrické čočky. Do okolí fixačního bodu jsou náhodně promítány body o různé světelné intenzitě. Jakmile vyšetřovaný světelný bod uvidí, dá to najevo zmáčknutím tlačítka. Výsledek vyšetření se poté zaznamenává ve škálách barev a grafech, které hodnotí lékař. Počítačová perimetrie umožňuje vyšetřovat v několika rozdílných programech, perimetr na našem pracovišti má 9 různých programů, nejvíce se používá glaukomový a makulární program, neurologický program, vyšetření plného zorného pole.

 

Fluorescenční angiografie:

Minimálně invazivní vyšetřovací metoda, která nám podává informace o dynamických změnách hematookulární bariéry. K vyšetření se používá roztoku fluoresceinu, který aplikujeme do kubitální žíly. Přibližně za 10 s se látka objeví v sítnicovém řečišti, které snímáme pomocí digitální sítnicové kamery. Toto vyšetření se používá k diagnostice stavů s porušenou cévní stěnou, kdy se barvivo dostává mimo řečiště a zobrazuje se poté v podobě hyperfluorescenčních ložisek na sítnici (mikroaneurysmata, edémy, neovaskularizace), nebo u stavů s poruchou plnění cév či ztráty vaskulární tkáně, které se projevují jako hypofluorescenční ložiska. Toto vyšetření tedy slouží k diagnostice a hodnocení změn u diabetické retinopatie a makulopatie a dalších vaskulopatií, dále u degenerativních procesů na sítnici (VPMD), uzávěrů arterií a žil, nitroočních nádorů,… V některých případech se mohou objevit alergické reakce na podanou kontrastní látku, proto je před každým vyšetřením podána tabletka k prevenci možné alergické reakce. Fluorescein se po vyšetření vyplavuje z těla močí, která může být po vyšetření zbarvena do žluta, stejně tak dochází i k zbarvení kůže. Obojí odeznívá do následujícího dne.

 

Pachymetrie (vyšetření tloušťky rohovky):

Toto vyšetření nám umožňuje získat informaci o tloušťce (síle rohovky). Síla rohovky je velmi důležitým ukazatelem, sloužící ke správné diagnostice očních onemocnění a zároveň i pro správné posouzení hodnot nitroočního tlaku, např. u onemocnění glaukomem. Toto vyšetření je bezbolestné a na našem pracovišti se provádí moderními bezkontaktními metodami – optickou koherentní tomografií (OCT) nebo pomocí optického přístroje Pentacamu, který je navíc ještě schopen podat informace o celkové topografii rohovky.

 

Optická koherentní tomografie (OCT):

Neinvazivní, nekontaktní, transpupilární zobrazovací diagnostická metoda, která umožňuje provést a znázornit řezy sítnicí s vysokou rozlišovací schopností. Používá se především v diagnostice zeleného zákalu (glaukomu) a poruch sítnice (VPMD, …). Je to nezbytná metoda ke stanovení správné diagnózy, naplánování dalších léčebných postupů a sledování dalšího vývoje onemocnění. Vyšetření je rychlé, nebolestivé, není potřeba rozkapávat oči.

 

Optická koherentní tomografie s angiografií ( Angio OCT)

 

Biometrie