Nemji-logo-inverted

O nemocnici

Whistleblowing

Whistleblowing

Informace o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)

Na základě aktuálního znění zákona o ochraně oznamovatelů – Whistleblowing (dále jen „Zákon“), který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU), o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla Nemocnici Jihlava p. o. jako povinnému subjektu mj. i povinnost určit příslušnou osobu a zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) k přijímání oznámení, nastavit pravidla pro způsoby oznamování, samotné nakládání s oznámením, zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochranu informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Současně má Nemocnice Jihlava p. o. povinnost zajistit uveřejnění těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Nemocnice Jihlava p. o. má příslušné postupy při ochraně oznamovatelů upraveny v samostatném řízeném dokumentu.

 

Příslušná osoba

Jako příslušná osoba Nemocnicí Jihlava p. o. pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu § 9 odst. 1 Zákona je určen Bc. Pohanková Jana.

Bc. Jana Pohanková

Bc. Jana Pohanková

Whistleblower officer

Certifikát – specialista whistleblowingu