Nemji-logo-inverted

Oddělení ústavní epidemiologie

Oblasti činnosti

 • 1. Součinnost při zajištění hygienicko-protiepidemických opatření na zdravotnických pracovištích a pracovištích technického komplementu
  • Spolupráce a součinnost s laboratoří OKBMI NJ.
  • Účast na poradách Týmu pro kontrolu nozokomiálních infekcí.
  • Mezioborová spolupráce a součinnost s vedením NemJi, primáři a vrchními sestrami.
  • Účast na poradách vrchních sester, primářů a 1x měsíčně na poradě vedení.
  • Analýza infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících epidemiologicky závažných nemocí.
  • Prevence a kontrola infekcí způsobených multirezistentními kmeny (např. MRSA, VRE, CRE, ESBL, AmpCk) a toxigenním kmenem Clostridium difficile – nastavení režimových opatření, izolační režimy a stanovení konkrétních postupů v prevenci a kontrole infekcí, spolupráce s odděleními, kde je výskyt kmenů.
  • Konsiliární činnost při vypracovávání hygienicko-epidemiologických řádů a jejich realizaci v praxi.
  • Uplatňování dekontaminačních, dezinfekčních a sterilizačních postupů v souladu s platnou legislativou a nejnovějšími poznatky vědy.
  • Vypracování závazných metodických standardů a směrnic k zajištění hygienicko–epidemiologické problematiky v nemocnici.
  • Spolupráce při vypracovávání standardů diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů nejen s ohledem na účinnou prevenci nemocničních nákaz.
  • Monitoring dezinsekce a deratizace a provádění externí prostorové dezinfekce a její koordinace.
  • Sledování a zavádění protiepidemických opatření u nákaz v systému epidemiologické bdělosti dle vyhl. č. 473/2008 Sb., ve znění platných předpisů.
  • Sledování dodržování zásad bariérové ošetřovatelské techniky a hygieny rukou.
  • Analýza výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí, jejich interpretace vedení NemJi a jednotlivých klinických pracovišť.
  • Prevence a kontrola infekcí krevního řečiště a katétrových infekcí, infekcí v místě chirurgického výkonu, infekcí dýchacích cest, gastrointestinálního traktu.
  • Evidence překladů pacientů se závažnými epidemiologickými diagnózami z jiných zdravotnických zařízení do NemJi.
 • 2. Pracovní prostředí a pracovní podmínky
  • Využívání výsledků získaných šetřením pracovních podmínek a zdravotního stavu zaměstnanců pro vytváření zdravých pracovních podmínek a ochrany zdraví při práci.
  • Analýza výskytu nemocí z povolání jako podklad k jejich prevenci.
  • Součinnost s Komisí pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
  • Spolupráce s oddělením BOZP při šetření pracovních úrazů.
  • Spoluúčast na kontrolách bezpečnosti práce.
  • Posuzování vhodnosti a vytváření zásad používání osobních ochranných pracovních prostředků.
 • 3. Konsiliární činnost při investičních akcích
  • Konzultace a vytváření podkladů pro výstavbu, adaptaci, drobné stavební úpravy a reorganizaci v oblasti hygienicko-epidemiologické problematiky.
  • Konzultace vybavenosti zdravotnických pracovišť v souladu s platnou legislativou.
 • 4. Spolupráce s externími kontrolními orgány
  • Spolupráce s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví – Krajskou hygienickou stanicí Jihlava – předávání informací, konzultace a plnění případných nařízených protiepidem. opatření v rámci multioborové spolupráce.
  • Spolupráce se Zdravotním ústavem v Ostravě – nastavení opatření na základě výstupu sdělení výsledků ZÚ.
 • 5. Metodická činnost
  • Koordinace vzdělávání zaměstnanců v oblasti hygienické legislativy, dodržování protiepidemických postupů a opatření, zásad dekontaminace, dezinfekce a sterilizace.
  • Spoluúčast na vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ve zdravotnictví.
  • Konsiliární činnost v oblasti nemocniční hygieny, příprava odborných podkladů pro směrnice a příkazy ředitele.
  • Zpracování odborných analýz a studií v oboru hygieny pro potřeby řízení a koncepce rozvoje NemJi.
  • Účast v Týmu pro kontrolu infekcí, jako poradní orgán ředitele nemocnice a NOP.
  • Prohlubování a rozšiřování odborných znalostí a předávání informací spolupracovníkům Nemocnice Jihlava.
  • Účast na odborných studiích.
  • Účast na grantech v rámci zajištění preventivních opatřeních a zdraví populace.
  • Reprezentace Nemocnice Jihlava – přednášková činnost pro odbornou i laickou veřejnost, zvyšování hygienické úrovně populace.
  • Školení hygienické dezinfekce a mytí rukou jako bazálního prostředku eliminace vzniku infekčních nemocí.
  • Aplikace HAIDi – implementace v praxi a předávání zkušeností jiným ZZ.
  • Surveillance NI.
  • Tvorba e-learnigového školení v Hygieně rukou pro lékařské a nelékařské zdravotnické pracovníky.
 • 6. Intervenční hygienicko-protiepidemický dozor, kontrolní a auditní činnost
  • Periodická auditní činnost k dodržování hygienicko-epidemiologických opatřeních na jednotlivých pracovištích.
  • Namátkové audity k  dodržování hygienických požadavků daných legislativou a závaznými  vnitřními předpisy nemocnice Jihlava.
  • Odborný dohled nad centrální sterilizací, provádění pravidelných namátkových kontrol hygienické dezinfekce rukou a dodržování hygienicko epidemiologického režimu na CS COS,  výstupní kontrola kvality procesů a produktů centrální sterilizace.
  • Průběžné kontroly mýtí a dezinfekce endoskopických přístrojů dle Vyhlášky 306/2012 Sb.
  • Průběžné kontroly uplatňování adekvátních očistných, dezinfekčních a sterilizačních postupů včetně vyhodnocování kontrol účinnosti sterilizátorů.
  • Cílená šetření spojená s analýzou mikrobiologických nálezů v biologickém materiálu a mikrobiologických kontrol prostředí včetně doporučení protiepidemických opatření.
  • Spoluúčast na monitoringu vodního hospodářství v NemJi.
  • Spoluúčast na monitoringu kvality vnitřního prostředí nemocnice a dozor nad dodržováním kvalitativních parametrů v prostorách s definovanou třídou čistoty ovzduší.
  • Monitoring kvalitativních ukazatelů v oblasti pracovního prostředí pro zaměstnance i pacienty.
  • Kontrola kvality praní nemocničního prádla a bezpečné manipulace s prádlem.
  • Kontrolní činnost pro dodržování technologického postupu a nastavených režimů při  úklidu ve zdravotnickém zařízení, zajišťování školení provozních pracovnic, hygienicko-epidemiolgické auditu úklidu.
  • Monitoring zdravotní nezávadnosti připravené stravy pro pacienty i zaměstnance, bezpečného transportu, výdeje a manipulace s jídlem.
  • Řeší zjištěné neshody a nařizuje nápravná opatření v hygienicko-epidemiologické oblasti za účelem odstranění závad v rámci zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zdravotnický personál.