Nemji-logo-inverted

Oční oddělení

Informace pro pacienty

 • Šedý zákal

  Katarakta (šedý zákal):

  Co je katarakta (šedý zákal)?

  Katarakta (šedý zákal) je zkalení čočky, které způsobí poruchu její průhlednosti a rozptyl procházejícího světla. Katarakta je stále uváděna jako nejčastější příčina slepoty ve světě. Operace katarakty s implantací umělé nitrooční čočky je snad nejefektivnější chirurgickou metodou v celé medicíně. Do dnešního dne nebyl objeven konzervativní způsob, jak zabránit vzniku a progresi šedého zákalu u jinak zdravého oka. Dnes jsou známy některé rizikové faktory, které mohou vést k tvorbě šedého zákalu – UV-B záření, kouření, diabetes, alkohol, průjmová onemocnění a oxidativní poruchy. Nejčastějším typem je tzv. senilní neboli stařecká katarakta. Příčiny vzniku jsou multifaktoriální a dosud nebyly přesně vysvětleny. Během stárnutí se čočka zvětšuje, nabývá na hmotnosti a ztrácí elasticitu. Proteiny v čočce se chemicky mění na vysokomolekulární protein, což má za následek změny lomivosti čočky a snížení její průhlednosti.

  Jak poznám, že mám šedý zákal?

  Dochází ke snížení zrakové ostrosti, to ovšem záleží i na intenzitě světla, velikosti zornice a stupni krátkozrakosti. Dalším příznakem je snížení kontrastní citlivosti, je snížena rozlišovací schopnost oka. Dále může docházet ke zhoršenému vidění při prudkém světlu, oslnění. Dalším znakem je změna dioptrií v brýlích. U krátkozrakých lidí dochází k prohloubení krátkozrakosti, dalekozrací pacienti mohou přestat potřebovat brýle na dálku. Někdy může docházet k monokulární diplopii. Příčinou je zvýšení počtu lomivých ploch v centru čočky, které potom mohou vytvářet dvojitý obraz často spojený s „duchy“ (jako nekvalitní signál televizního příjmu).

  Jaké vyšetření musím před operací katarakty podstoupit?

  Před operací katarakty je vždy důležité zodpovědět lékaři pár otázek týkající se osobní anamnézy, např. léčil jsem se někdy s očima, nosil jsem v dětství brýle, šilhal jsem, prodělal jsem nějaké další operace očí, pokud ano, jak jsem se po operaci hojil, mám vysoký nitrooční tlak a tak dále. Po podrobné anamnéze následuje samotné oční vyšetření, kdy se vyšetřuje postavení očních víček, jak vypadá přední segment oka (spojivka, rohovka, přední komora, duhovka a samozřejmě vlastní čočka). Následuje vyšetření očního pozadí, stanovení refrakce pomocí autorefraktometru a Snellenových optotypů a měření nitroočního tlaku. Poté je důležité provést výpočet optické mohutnosti čočky tzv. biometrii. Základní parametry, které se měří, jsou axiální délka oka a optická mohutnost rohovky. Délku oka lze měřit ultrazvukem nebo opticky – přístrojem IOL Master. Na našem pracovišti jsou pacienti na toto podrobné vyšetření objednávání indikujícím lékařem, kterým může být lékař všeobecné ambulance, lékař ze specializované poradny nebo ošetřující oční lékař. Součástí vyšetření je také podrobné seznámení s předoperační přípravou, interním předoperačním vyšetřením, se samotným průběhem operace a jsou vydány pokyny, jak má pacient postupovat po operaci.

  Je nutné před operací kapat nějaké kapky?

  Při podrobném vyšetření před operací je pacientům vydán recept na antibiotické kapky, které je třeba kapat tři dny před operací a dále poté celou dobu hojení po operaci, dokud ošetřující lékař neurčí, že je léčba u konce. Kapky je možné vyzvednout ihned po provedeném vyšetření, otevřít je je dobré až těsně před aplikací. Kapky se kapou 5x denně 1 kapka do operovaného oka. Jedno balení kapek vydrží zhruba na 14 dní.

  Jak to probíhá v samotný den operace, musím být hospitalizován na očním oddělení nebo je to ambulantní zákrok?

  V 90% je operace katarakty ambulantní výkon, po kterém pac. odchází domů. U komplikovaných operací nebo při výrazné dismobilitě pacienta je indikována hospitalizace. Na našem pracovišti je také možnost placeného pobytu na lůžku po operaci katarakty. Tato varianta je vhodná zejména pro pacienty, kteří si nejsou schopni po operaci zajistit odvoz domů. V případě, že se jedná o ambulatní výkon, dostaví se pac. v den operace v 6:30 na naši ambulanci. Zde jsou pacientům změřeny dioptrie v očích na autorefraktometru a dále je změřena hodnota nitroočního tlaku. Poté je proveden pohovor s lékařem, kde je možnost klást doplňující otázky týkající se operace, lékař také zkontroluje, zda pacient prošel interním předoperačním vyšetřením. Pokud je vše v pořádku a pac. se cítí schopen operace, je pacient dále odeslán na lůžkovou část našeho oddělení. Zde proběhne předoperační vyšetření primářem oddělení, je vybrána vhodná nitrooční čočka a na závěr je určeno pořadí pacientů k operaci. Jedná-li se výkon za hospitalizace, pacient se dostaví na příjem již den předem.

  Jak probíhá samotná operace katarakty (šedého zákalu)?

  Operace katarakty probíhá v lokální topické anestezii (znecitlivění kapkami). Pacient je celou dobu operace při vědomí, je zde velmi důležitá spolupráce s operatérem. Poté jsou do oka malým řezem vloženy chirurgické nástroje o velikosti hrotu pera, kterými je postupně rozrušena struktura původní zkalené čočky. Poté je za použití vysokofrekvenčního ultrazvuku (fakoemulzifikace) nebo mikroimpulzy tekutiny (AquaLase) odstraněna zkalená čočka a zároveň je odsáta z oka ven. Poté se původní čočka nahradí umělou nitrooční čočkou. Tyto čočky jsou vyráběny z flexibilního materiálu, který chirurgovi umožňuje ji svinout a vložit do oka velmi malým řezem. Po vložení do oka se čočka rozvine a svými haptiky (nožičkami) se udrží na správném místě.

  Jak potom postupovat po operaci?

  Ihned po operaci je oko zalepeno obvazem a pevnou klapkou, aby během dne a následující noci nedošlo k nežádoucímu zhmoždění oka. Oko takto zůstane až do následujícího dne, kdy je klapka odlepena a proběhne první pooperační kontrola. Při kontrole je vyzkoušena zraková ostrost pomocí Snellenových optotypů a provedeno vyšetření předního segmentu oka na štěrbinové lampě. Po kontrole se již operované oko znovu nezalepuje. Po operaci musí pacient nadále pokračovat v aplikaci antibiotických kapek 1 kapka 5x denně do operovaného oka a chodit na pravidelné kontroly dle pokynů ošetřujícího lékaře. V případě obtíží (zhoršené vidění operovaného oka, bolest či zarudnutí operovaného oka) je nutná kontrola ihned. Po operaci pacient nesmí zvedat těžké věci, posilovat či pracovat v předklonu. Může se dívat na televizi, chodit na procházky, číst a dělat běžné domácí práce.

  Jak dlouho se bude operované oko hojit?

  Celková doba rekonvalescence operovaného oka při dobré pooperačním průběhu je zhruba 2-3 měsíce. Po uplynutí této doby je možno předepsat novou brýlovou korekci. Do té doby se mohou dioptrie ještě měnit

 • Operace očních víček

  Blefaroplastika (operace očních víček):

  Co je blefaroplastika?

  Operační výkon, při kterém odstraňujeme kožní nadbytky v oblasti horních či dolních očních víček způsobené povolováním a stárnutím kůže. Vzhledem k tomu, že se jedná o kosmetický výkon, není blefaroplastika hrazena ze zdravotního pojištění (viz. ceník).

  Jak se na tento výkon mohu objednat?

  Před každou blefaroplastikou je nezbytná konzultace a vyšetření lékařem našeho očního oddělení. Na toto vyšetření je možno se dostavit kdykoliv v ordinačních hodinách všeobecné oční ambulance.

  Jak samotný výkon probíhá?

  Blefaroplastika se provádí v lokální anestezii, pacient je po celou dobu výkonu při vědomí a může komunikovat s operatérem. Nejprve se stanoví rozsah kožního nadbytku a provede se nákres na kůži. Po odstranění kožního nadbytku dojde k podélnému rozdělení kruhového očního svalu, rozrušení vazivového pouzdra tukových váčků a odstranění nadbytečné tukové tkáně. Poté se k sobě okraje kůže sešijí a jsou překryty sterilním obvazem.

  Co dělat po operaci?

  Po operaci je třeba přikládat na víčka studené obklady, aby se zamezilo případným otokům a krevním podlitinám. Následující den přijde pacient na kontrolu do naší ambulance, kdy je odstraněno sterilní krytí. Stehy se poté odstraňují zhruba po 7 dnech od operace.