Nemji-logo-inverted

Neurologické oddělení

Spektrum péče

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava je komplexní lůžkové a ambulantní pracoviště, ve své odbornosti největší v kraji Vysočina, které poskytuje specializovanou diagnostickou a léčebnou péči pacientům se širokou škálou neurologických onemocnění. Pro velkou skupinu nemocných plní funkci konziliárního pracoviště s nadregionální působností. Naše neurologické oddělení se specializovanou JIP a se spolupracujícím lůžkovým RHB oddělením má statut Iktového centra, akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví. Na jednotce intenzivní péče, lůžkovém oddělení a ve spolupráci s rehabilitačním oddělením léčíme pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou, dovážené záchrannou službou z větší části území Kraje Vysočina. Dalším odborným centrem, pečujícím o pacienty z celého kraje Vysočina, je naše Centrum pro demyelinizační onemocnění, certifikované Českou neurologickou společností JEP, které provádí specializovanou diagnostiku a léčbu pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní.

V roce 2014 získalo naše pracoviště nově i zařazení mezi regionální centra spasticity, která poskytují specializovanou péči pacientům se spasticitou po CMP i v důsledku dalších neurologických onemocnění, včetně možnosti aplikace botulotoxinu a návazné specializované rehabilitace. Kromě centrové péče o pacienty s cévními mozkovými příhodami, demyelinizačními nemocemi a spasticitou, poskytujeme specializovanou ambulantní i lůžkovou péči pacientům se záchvatovými onemocněními, se zánětlivými a autoimunitními chorobami nervového systému, neuromuskulárními a myoskeletárními nemocemi, extrapyramidovými a kognitivními poruchami, bolestmi hlavy, onemocněním páteře a dalšími nemocemi mozku, míchy a periferního nervového systému.

Lůžkové oddělení disponuje 40 lůžky, od roku 2012 máme v Pavilonu urgentní a intenzivní péče 8 lůžkovou specializovanou jednotku intenzivní péče, která je především specializovaným pracovištěm Iktového centra. Díky příspěvku z Evropských strukturálních fondů a z prostředků Kraje Vysočina jsme získali i moderní vybavení pro monitorování vitálních funkcí pacientů, ultrazvuková vyšetření mozkových tepen a pro specializovanou rehabilitaci, zejména pacientů po CMP. Nadále jsme kapacitně největším neurologickým oddělením v kraji Vysočina. Počty moderních diagnostických a léčebných výkonů mají na našem pracovišti stále vzestupnou tendenci.

Celkem pracuje na neurologickém oddělení 13 lékařů (12 z nich s dosaženou specializovanou způsobilostí), 1 lékařka s atestací z dětské neurologie, 36 sester. Pracují zde dále i celkem 3 fyzioterapeutky. Součástí našeho týmu je i logopedka.

Pro pacienty s akutním cévním onemocněním mozku je ultrazvukové vyšetření mozkových tepen dostupné nepřetržitě, stejně jako vyšetření počítačovou tomografií (CT), prováděné na oddělení zobrazovacích metod na multidetektorovém přístroji s možností CT angiografie a perfúzních metodik. Od roku 2009 je k dispozici i vyšetření magnetickou rezonancí, které výrazně zpřesňuje diagnostiku zejména v oblasti demyelinizačních chorob, ale i cévních, nádorových, zánětlivých a vertebrogenních onemocnění.

Ve spolupráci s chirurgickým oddělením je trvale rozvíjen program revaskularizačních výkonů na magistrálních mozkových tepnách – především jde o karotické endarterektomie, na kterých se neurologické oddělení podílí v diagnostickém a indikačním procesu a také peroperačním ultrazvukovým monitoringem. Ve spolupráci s radiodiagnostickým oddělením jsou pacientům s vertebrogenními nemocemi poskytovány epidurální i periradikulární obstřiky (pod kontrolou CT), další možností je specializovaná aplikace ozónu.  Pokračujeme ve spolupráci s neurochirurgickými pracovišti (FN Brno U sv. Anny, FN Brno Bohunice dále FN v Praze – Královské Vinohrady a ÚVN ve Střešovicích).

V ambulantní části neurologického oddělení provozujeme kromě všeobecné ambulance s denním provozem pro objednané a akutní pacienty (objednání probíhá přes elektronický systém e-ambulance) i specializované poradny – ambulanci pro záchvatová onemocnění, cerebrovaskulární poradnu, poradnu pro nervosvalová onemocnění, myoskeletální poradnu, dále poradnu pro extrapyramidové nemoci, bolesti hlavy a kognitivní poruchy. Pracoviště péče o demyelinizační onemocnění je od roku 2011 certifikovaným centrem, poskytujícím specializovanou léčbu dispenzarizovaným pacientům z celého Kraje Vysočina, jejichž počet stále narůstá. Poskytujeme zde centrovou léčbu tzv. DMD léky (léky stabilizujícími nemoc), účastníme se několika klinických studií s novými léčebnými preparáty.

Jsme nositeli akreditace k postgraduálnímu specializačnímu vzdělávání v oboru neurologie vyššího stupně. Neurosonografické pracoviště je postgraduálním školícím střediskem IPVZ.