Nemji-logo-inverted

Onkologické oddělení

Spektrum péče (Co děláme)

Onkologické oddělení Jihlava patří mezi 15 onkologických pracovišť v ČR, která má statut Komplexního onkologického centra (Věstník MZ ČR č.7/2020).

Komplexní onkologická centra byla definována v rámci Národního onkologického programu České onkologické společnosti ČSL JEP. Každé centrum musí splňovat určená personální, materiálně technická a organizační kritéria. Tato centra tvoří páteřní síť onkologické péče v České republice a poskytují nejnovější dostupnou péči, která je v České republice schválená.

KOC Jihlava spolu s pracovišti v H. Brodě, Pelhřimově, Třebíči a Novém Městě na Moravě vytvořily v roce 2016 Regionální onkologickou skupinu Vysočina a zajišťují většinu diagnostiky a léčby pro dospělé onkologické pacienty v kraji Vysočina. Struktura a fungování skupiny odpovídají požadavkům na regionální onkologickou síť, definovanou Věstníkem MZ ČR č. 13/2017.

Onkologické oddělení Nemocnice Jihlava, p. o. poskytuje komplexní onkologickou péči (diagnostiku nádorů, cytostatickou, biologickou a hormonální léčbu, imunoterapii, léčbu zářením, podpůrnou a paliativní léčbu a dispenzární péči) pro dospělé nemocné s prakticky všemi typy solidních zhoubných nádorů. Podílíme se také na léčbě některých hematologických malignit (Hodgkinův lymfom, NH lymfomy). Léčba je poskytována ambulantně i za hospitalizace.

Na onkologickém oddělení pracuje 17 lékařů, z toho 6 lékařů má specializovanou způsobilost v oboru radiační onkologie, 7 lékařů z klinické onkologie a 4 lékaři jsou v přípravě na atestaci.

Ambulantní trakt je rozdělen na ambulanci dispenzární, konziliární, 3 ambulance klinické onkologie a chemoterapeutický stacionář. Stacionář má 2 aplikační místnosti s 1 lůžkem a 9 křesly pro ambulantní podávání chemoterapie. Stacionář funguje v pracovní dny, o víkendu zajišťuje nepřetržitou službu o pacienty s chemoterapií lékař v ÚPS a personál lůžkové části. Dispenzární péči zajišťujeme doživotně léčeným pacientům buď sami, nebo ve spolupráci s ostatními odbornými odděleními nemocnice Jihlava.

Pacienti s vybranými krevními malignitami jsou léčeni a dispenzarizováni v hematoonkologické ambulanci.

Onkologické oddělení má zpracovány lokální standardy léčby, které odpovídají postupům, zpracovaným odbornými společnostmi a jsou v souladu s národními a mezinárodními doporučeními a standardy. Rozhodování o léčebném postupu pacientů probíhá v multioborových týmech, které se pravidelně scházejí 1xtýdně za účasti příslušných odborníků podle projednávaného typu nádoru a léčby.

Od roku 2006 má oddělení smluvně potvrzeno podávání vysoce specializované a nákladné biologické léčby a imunoterapie u řady nádorů. Počet preparátů a jejich použití se neustále rozšiřují.

Lůžková část má 35 standardních lůžek (pokoje jsou po 2-3 lůžkách s vlastním sociálním zařízením) a je společná pro nemocné léčené systémovou léčbou i radioterapií. Lůžková část je zajištěna nepřetržitou lékařskou službou. V rámci pavilonu urgentní medicíny jsou vyčleněna 2 lůžka intenzivní interní péče pro onkologické pacienty k léčbě případných komplikací léčby.

Ozařovací trakt byl opakovaně modernizován a průběžně vybavován nejmodernější ozařovací technikou. Současné technické vybavení tvoří 2 lineární urychlovače Truebeam fy. Varian s možností ozařování technikami IMRT, IGRT, VMAT, stereotaktické RT a respiratory gating, CT-simulátor a zařízení pro aplikaci brachyterapie Bravos. Přístroje plně splňují podmínky Atomového zákona a odborné společnosti SROBF pro provádění kurativní radioterapie. V rámci kraje Vysočina je toto pracoviště jediné schopno poskytovat kurativní radiační léčbu (týká se to zejména nádorů gynekologických, urologických a zažívacího traktu, dále nádorů prsu, plic a nádorů v oblasti hlavy a krku). Pacienti jsou ozařováni ambulantně a za hospitalizace. Při ozařovacím traktu je ambulance radiační onkologie, která má rovněž každodenní provoz.

Některé vysoce specializované metody léčby zajišťujeme spoluprací s MOÚ v Brně a FN Praha-Motol. Při péči o nemocné s hematologickými malignitami spolupracujeme s Interní hematoonkologickou klinikou v Brně-Bohunicích.

Onkologické oddělení organizuje každoročně společně s gynekologickým oddělením celostátní konferenci na různá onko-gynekologická témata, pořádáme krajské semináře s onkologickou tématikou za účasti předních českých odborníků v oboru onkologie. Podle aktuálních možností se účastníme národních a mezinárodních klinických studií a provádíme publikační a přednáškovou činnost.

 

Onkologické oddělení je akreditováno MZ ČR pro uskutečňování plného postgraduálního vzdělávání jak v oboru radiační onkologie tak i klinické onkologie.